Menu
Hoofdstuk 5

Werktijdenregelingen, vergoedingen en overwerk

Voor jeugdige werknemers geldt de aparte regeling in de Arbeidstijdenwet.

Artikel 12 t/m 29

  1. De arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband 1.878 uur per jaar (gemiddeld 36 uur per week = voltijdnorm) van maximaal vijf werkdagen per week.
  2. Op verzoek van werknemer kan het gemiddeld aantal arbeidsuren (tijdelijk) worden verhoogd tot maximaal 2.087 uur per jaar (gemiddeld 40 uur per week), waarbij de regels van de ‘Wet flexibel werken’ van toepassing zijn. Het salaris, emolumenten en overige bepalingen uit deze cao zijn naar rato van toepassing. 
  3. Een werknemer kan in een week nooit meer dan 45 uren arbeid verrichten.
  4. De werknemer kan per week maximaal 9 uur boven op de aanstellingsomvang extra worden ingeroosterd.

   

  1. Het Jaarurensysteem houdt in dat aantal te werken uren op jaarbasis (netto) wordt bepaald door de overeengekomen arbeidsduur (bruto) te verminderen met vakantie uren, betaald verlof en feest- en gedenkdaguren. De bruto arbeidsduur gecorrigeerd voor de feest- en gedenkdaguren is vermeld in bijlage 8.
  2. Het netto te werken aantal uren, vermeerderd met vakantie uren, wordt vastgelegd in het rooster.
  3. Het salaris blijft gebaseerd op de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur en is daarmee losgekoppeld van het feitelijk aantal gewerkte uren per maand.
  4. De werkgever dient de werknemer in de gelegenheid te stellen het aantal in het kader van het Jaarurensysteem vastgestelde uren te werken. Indien de werknemer niet door de werkgever in de gelegenheid is gesteld het aantal vastgestelde uren te werken, mag dit tekort aan uren niet als vakantie worden aangemerkt.
  5. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden te veel of te weinig gewerkte uren zoveel mogelijk gecorrigeerd binnen de opzegtermijn. Het resterende verschil wordt uitbetaald of verrekend met vakantie uren dan wel ingehouden op het laatste salaris, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
  1. Definitie overwerk
   Onder overwerk wordt verstaan: arbeid die incidenteel wordt verricht boven de, in het rooster, vastgestelde werktijden waarbij de overschrijding van de overeengekomen arbeidsduur jaarlijks wordt gemeten.
  2. Indien de arbeid aansluit op de voor de werknemer gebruikelijke werktijd of gewerkte dienst en van kortere duur is dan een kwartier, komt deze werktijd tot maximaal een kwartier niet voor vergoeding in aanmerking. Het overwerk in voornoemde periode van een kwartier kan alleen incidenteel plaatsvinden.
  3. De dagdienst met overwerk duurt maximaal 11 uur.
  4. De nachtdienst met overwerk duurt maximaal 9 uur.
  5. Vergoeding overwerk
   De vergoeding voor overwerk wordt verstrekt in de vorm van vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd met in achtneming van lid 2 van het vorige artikel.
   Het overwerk wordt in het kalenderjaar gecompenseerd, en indien dit niet mogelijk is voor 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin het overwerk is ontstaan.
   Indien het overwerk in de hiervoor genoemde periodes niet in vrije tijd gecompenseerd kan worden, wordt het overwerk vergoed in geld. Het overwerk wordt dan per uur vergoed met een toeslag van 25% op het uurloon. In afwijking van het vorenstaande kunnen werkgever en werknemer overeenkomen de overwerkuren ook eerder dan 1 juli volgend op het kalenderjaar waarin de overwerkuren zijn ontstaan in geld uit te keren als overwerk.  Deze uitbetaling kan plaatsvinden tegen het einde van het kalenderjaar waarin het overwerk is ontstaan dan wel op enig moment in het eerste halfjaar volgend op het kalenderjaar. Deze eerdere uitkering in geld kan alleen in onderling overleg tussen en met instemming van werkgever en werknemer plaatsvinden.
  6. Opnemen vergoeding overwerk
   De voornoemde bedoelde vrije tijd wordt in overleg tussen werkgever en werknemer opgenomen. Bij het niet tot overeenstemming komen van de opname van de vrije tijd heeft de werkgever de doorslaggevende stem. Hierbij zal zoveel mogelijk met de wensen van de werknemer rekening worden gehouden.
  1. Met inachtneming van hetgeen bij of ingevolge de wet is bepaald, wordt de indeling van de werktijden door de werkgever na overleg met de werknemer geregeld, met dien verstande dat de werktijden zo regelmatig mogelijk worden verdeeld en bij voorkeur liggen tussen 08.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met zaterdag. Een grotere spreiding van het aantal te werken uren over een jaar heen zal niet gepaard gaan met de invoering van onevenwichtige werkpatronen voor individuele werknemers.
  2. Voor de indeling van de werktijden zal een rooster worden opgesteld. Een eenmaal tot stand gebracht of gewijzigd rooster moet 28 dagen voordat het rooster ingaat door de werkgever aan de werknemers worden medegedeeld.
  3. Per werkdag wordt maximaal 9 uur, in principe aaneensluitend gewerkt (exclusief de pauze van minimaal een half uur na 5 ½ uur werken). Bij het niet tot overeenstemming komen van de indeling van de te werken uren, het rooster, heeft de werkgever de doorslaggevende stem. Hierbij zal zoveel mogelijk met de wensen van de werknemer rekening worden gehouden.
  4. De werkgever bepaalt in overleg met de werknemer voor welke periode het rooster (met het minimum van één maand) wordt opgemaakt.
  5. Bijzondere omstandigheden met een aantoonbaar incidenteel karakter kunnen ertoe leiden dat wordt afgeweken van het patroon dat volgens lid 3 en 4 is vastgesteld. Indien het dienstbelang onder dergelijke omstandigheden dit verlangt, kan de werkgever wijzigingen aanbrengen in een reeds vastgesteld rooster van de werknemer. Indien wijzigingen worden aangebracht in een reeds vastgesteld rooster, ontvangt de werknemer schadeloosstelling in geval zij reeds (niet te restitueren) uitgaven heeft gedaan.
 • De arbeid van een werknemer wordt, indien zij meer dan 5 ½ uur arbeid heeft verricht, afgewisseld door een pauze. Indien een werknemer per werkdag niet meer dan 8 uur arbeid verricht, heeft zij recht op pauzes van tezamen tenminste een half uur. Indien een werknemer per werkdag meer dan 8 uur arbeid verricht, heeft zij recht op pauzes van tezamen tenminste 45 minuten, waarvan één tenminste een half uur aaneengesloten bedraagt.

 • Indien vakantie uren worden opgenomen op een dag waarop volgens rooster een bepaald aantal uren zou worden gewerkt, dan wordt dit aantal uren geregistreerd als vakantie.

  1. Het aantal uren waarop jaarlijks arbeid dient te worden verricht, wordt verminderd met 7,2 uur (op basis van een gemiddeld 36-urige werkweek) voor elke feest- en gedenkdag niet vallend op zaterdag of zondag zoals genoemd in artikel 2 sub r.
  2. Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato beginsel toegepast met betrekking tot het bepaalde in lid 1.
  3. Voor werknemers die in de loop van het kalenderjaar in dienst treden, geldt de vermindering op grond van de in het resterende kalenderjaar voorkomende feestdagen.
  1. Indien de werknemer zijn arbeid ten gevolge van ziekte/arbeidsongeschiktheid niet verricht, wordt het aantal geregistreerde ziekte-uren gebaseerd op het rooster.
  2. Wanneer geen arbeidspatroon is overeengekomen, geldt de gemiddelde contractuele arbeidsduur.
  3. Indien de werknemer haar arbeid ten gevolge van zwangerschaps- en bevallingsverlof niet verricht, geldt de gemiddelde contractuele arbeidsduur.
  1. Indien bij het centraliseren van diensten in de avond-, nacht- en weekenduren in een centrale dienstapotheek c.q. een 24-uurs apotheek werknemers geconfronteerd worden met het vervallen van verrichte diensten en als gevolg hiervan een substantiële achteruitgang ondervinden in hun salaris, kunnen deze werknemers voor deze achteruitgang blijvend financieel gecompenseerd worden.
   Als voorwaarde voor deze compensatie geldt dat de werknemer geen alternatief voor uitbreiding van de contractuele uren in de apotheek of voor het verrichten van diensten elders, bijvoorbeeld in de centrale dienstapotheek c.q. 24-uurs apotheek aangeboden heeft gekregen. Indien de werkgever werknemer een passend en redelijk alternatief heeft aangeboden en de werknemer dit alternatief niet heeft geaccepteerd, dan heeft de werknemer geen recht op compensatie. Onder een passend en redelijk alternatief wordt verstaan een urenuitbreiding van maximaal 11% van de contractuele arbeidsduur.
   Bij onenigheid over de vergoeding in tijd of geld voor de substantiële achteruitgang of over de invulling van de nieuw te verrichten contractuele uren kan de werknemer en/of werkgever zwaarwegend advies aanvragen aan de Adviescommissie Arbeidsvoorwaarden zoals genoemd in artikel 42.   
  2. Vanaf 1 januari 2011 geldt voor nieuwe gevallen op basis van artikel 20 lid 1 een afbouwregeling gedurende drie jaar. De compensatie wordt per jaar met 1/3 afgebouwd waardoor deze gedurende het eerste jaar 100%, gedurende het tweede jaar 66% en gedurende het derde jaar 33% van de substantiële achteruitgang bedraagt. Vanaf het vierde jaar ontvangt de werknemer geen compensatie meer.
  1. Gedurende de normale openingstijden van de apotheek worden steeds dag-, avond- of nachtdiensten opgedragen.
  2. De vergoeding voor bijzondere diensten, bestaande uit vrije uren en/of toeslagen op het uurloon, wordt uitgekeerd in vrije tijd en/of geld. De werkgever en de werknemer komen vooraf tot overeenstemming over de uitkering van de vergoeding in vrije tijd en/of geld. Bij het ontbreken van overeenstemming heeft de werknemer de keuze over de uitkering van de vergoeding in vrije tijd en/ of geld, rekening houdend met de indeling van de roosters.
   De werknemer maakt vooraf per kalenderjaar de keuze aan de werkgever kenbaar.
  3. Bij het berekenen van de vergoeding voor enige dienst geldt de hoogste vergoeding. Toeslagen zijn niet cumulatief.
  1. Onder dagdienst op werkdagen, zondag en de daarmede gelijkgestelde dagen wordt verstaan de dienst op maandag tot en met zondag tijdens de uren dat de apotheek normaal geopend is, zijnde van 08.00 tot 18.00 uur. Met ingang van 1 april 2007 kan op maandag tot en met vrijdag deze dagdienst na 18.00 uur uitgebreid worden tot 20.00 uur indien deze uren aansluiten op de bestaande dagdienst en deze uren geen deel uitmaken van de avonddienst.
  2. Gedurende de dagdienst is de werknemer steeds in de apotheek aanwezig en verricht arbeid.
  3. De dagdienst duurt maximaal 9 uur. De werkgever organiseert de arbeid zodanig dat de werknemer een onafgebroken rusttijd van ten minste 11 uur heeft in elke aangesloten periode van 24 uur. De rusttijd mag eenmaal in elke periode van 7 maal 24 uur worden ingekort tot tenminste 8 uur, indien de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden dit met zich meebrengt.
  4. De dagdienst op zaterdag in een kalenderjaar wordt zo gelijkelijk mogelijk verdeeld over de daarvoor in aanmerking komende werknemers. Per werknemer wordt niet meer dan 2 zaterdagen per maand en 20 zaterdagen per kalenderjaar de dagdienst op zaterdag verricht.
  5. De dagdienst op zondag in een kalenderjaar wordt zo gelijkelijk mogelijk verdeeld over de daarvoor in aanmerking komende werknemers. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemer op ten minste 13 zondagen in elke periode van 52 aaneengesloten weken geen arbeid verricht.
  6. De dagdienst op zondag en op de in artikel 2 sub r genoemde feestdagen wordt met ingang van 1 april 2007 per uur vergoed met een toeslag van 50% op het uurloon.
   Voor de werknemer die voor 1 april 2007 reeds is ingeroosterd volgens een dienstrooster waarin de dagdienst op zondag en op de in artikel 2 sub r genoemde feestdagen is opgenomen blijft de toeslag als overgangsregeling na 1 april 2007 75% op het uurloon. Deze overgangsregeling vervalt indien de werknemer niet meer voor deze dagdienst ingeroosterd is geweest in een periode van 12 maanden of langer achter elkaar.
  7. Per dagdienst op een werkdag, exclusief de uren waarop een bereikbaarheidsdienst wordt gedaan op zaterdag, doch inclusief de normale openingsuren op de koopavond, zullen ten minste 2 werknemers zoals bedoeld in artikel 2 sub b ten eerste, die de functie van apothekersassistent uitoefenen c.q. farmaceutisch gediplomeerden (apothekers) in de apotheek aanwezig zijn in verband met controle, veiligheid en dergelijke. Tijdens het eerste halfuur na opening en het laatste halfuur voor sluiting van de apotheek tijdens de dagdienst op een werkdag, zullen ten minste 2 werknemers zoals bedoeld in artikel 2 sub b ten eerste in de apotheek aanwezig zijn.
  1. Onder avonddienst wordt verstaan de dienst op maandag tot en met zaterdag, zondag en de daarmede gelijkgestelde dagen van 18.00 tot 24.00 uur waarop de apotheek normaal is geopend. In de apotheek die periodiek dienst doet, wordt de avonddienst tijdens de dienst in ieder geval tot 22.00 uur verricht.
  2. Gedurende de avonddienst is de werknemer steeds in de apotheek aanwezig en verricht arbeid.
  3. Een dagdienst en een avonddienst mogen tezamen maximaal 10 uur duren.
   Een avonddienst en een nachtdienst mogen tezamen maximaal 10 uur duren.
  4. De avonddienst op maandag tot en met zaterdag wordt met ingang van 1 april 2007 per uur vergoed met een toeslag van 25% op het uurloon. 
   Voor de werknemer die voor 1 april 2007 reeds is ingeroosterd volgens een dienstrooster waarin de avonddienst en of nachtdienst is opgenomen blijft de toeslag als overgangsregeling na 1 april 2007 50% op het uurloon. Met inachtneming van de oude regeling geldt op zaterdag als overgangsregeling dat de toeslag na 1 april 2007 75% op het uurloon bedraagt. Deze overgangsregeling vervalt indien de werknemer niet meer voor de avonddienst en/of nachtdienst is ingeroosterd geweest in een periode van 12 maanden of langer achter elkaar.
  5. De avonddienst op zondag en op de in artikel 2 sub r genoemde feestdagen wordt met ingang van 1 april 2007 per uur vergoed met een toeslag van 50% op het uurloon.
   Voor de werknemer die voor 1 april 2007 reeds is ingeroosterd volgens een dienstrooster waarin de avonddienst op zondag en op de in artikel 2 sub r genoemde feestdagen is opgenomen blijft de toeslag als overgangsregeling na 1 april 2007 75% op het uurloon. Deze overgangsregeling vervalt indien de werknemer niet meer voor deze avonddienst is ingeroosterd geweest in een periode van 12 maanden of langer achter elkaar.
  1. Onder nachtdienst wordt verstaan de aaneengesloten dienst op maandag tot en met zondag, waarin de uren tussen 00.00 tot 8.00 uur geheel of gedeeltelijk zijn begrepen.
  2. Gedurende de nachtdienst is de werknemer steeds in de apotheek aanwezig en verricht arbeid.
  3. De onafgebroken rusttijd voorafgaand en volgend op de gecombineerde avond- en nachtdienst of nachtdienst bedraagt minimaal 14 uur. 
  4. Na een reeks van 3 of meer nachtdiensten, ongeacht of deze zijn gecombineerd met de avonddienst, zal de werknemer minimaal 48 uur niet in enige dienst worden ingeroosterd.
  5. Indien de werknemer arbeid geheel of gedeeltelijk in nachtdienst verricht, geldt dat de nachtdienst zich niet over meer dan 8 uur mag uitstrekken. De gecombineerde avond- en nachtdienst mogen tezamen maximaal 10 uur duren.
  6. De werknemer mag maximaal 5 achtereenvolgende nachtdiensten worden opgedragen. De onafgebroken rusttijd na een reeks van 3 of meer achtereenvolgende nachtdiensten bedraagt ten minste 48 uur.
  7. In een periode van 13 weken mag de werknemer maximaal 25 maal nachtdienst worden opgedragen.
  8. De nachtdienst op maandag tot en met zondag wordt met ingang van 1 april 2007 per uur vergoed met een toeslag van 50% op het uurloon.
   Voor de werknemer die voor 1 april 2007 reeds is ingeroosterd volgens een dienstrooster waarin de avonddienst of nachtdienst is opgenomen blijft de toeslag als overgangsregeling na 1 april 2007 75% op het uurloon. Deze overgangsregeling vervalt indien de werknemer niet meer voor de avonddienst en of nachtdienst is ingeroosterd geweest in een periode van 12 maanden of langer achter elkaar.
  1. Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan een tijdruimte tussen twee elkaar opvolgende diensten of tijdens de pauze, waarin de werknemer gedurende een bepaalde periode in haar vrije tijd verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten.
  2. Een bereikbaarheidsdienst kan slechts worden opgedragen indien de aard van de arbeid het noodzakelijk maakt dat de werknemer een bereikbaarheidsdienst wordt opgedragen en dit door het op een andere wijze organiseren van de arbeid redelijkerwijs niet is te voorkomen. De bereikbaarheidsdienst is uitsluitend bedoeld voor tijden waarop geen of nagenoeg geen zorgvragen verwacht worden.
  3. Als er een bereikbaarheidsdienst wordt verricht, besteedt werknemer maximaal 13 uur aan de afhandeling van zorgvragen per periode van 24 uren. Voornoemd maximum geldt, inclusief de op de bereikbaarheidsdienst aansluitende dag-, avond- en/of nachtdienst. Hierbij wordt de maximale duur van de dag-, avond en/of nachtdienst in acht genomen. 
   De werknemer verricht in elke periode van 26 weken ten hoogste gemiddeld 45 uren arbeid per week. Alle uren binnen een bereikbaarheidsdienst – zowel het werk uit oproep en de uren van verplicht aanwezig zijn – tellen als arbeidstijd voor bepaling van het maximum toegestane aantal te werken uren.
  4. In elke periode van 4 weken mag de werknemer in twee weken bereikbaarheidsdienst worden opgedragen.
  5. De werknemer mag in elke aaneengesloten periode van een week 3 maal een bereikbaarheidsdienst worden opgedragen.
  6. De werknemer mag in elk kwartaal 26 maal een bereikbaarheidsdienst worden opgedragen.
  7. De onafgebroken rusttijd voorafgaand en volgend op een bereikbaarheidsdienst bedraagt minimaal 11 uur, welke rusttijd eenmaal per week mag worden ingekort tot 8 uur indien, nadat een dergelijke inkorting van de rusttijd heeft plaatsgevonden, de daarop volgende onafgebroken rustperiode ten minste 11 uur bedraagt en wordt verlengd met ten minste het aantal uren dat de voorafgaande onafgebroken rustperiode minder bedraagt dan 11 uren (bereikbaarheidsdiensten van maximaal 24 uren kunnen niet aan elkaar worden gekoppeld). Daarnaast kent een week met bereikbaarheidsdiensten ten minste één onafgebroken rusttijd van 24 uren.
  8. De vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst bedraagt:
   1. per uur 25% van het uurloon;
   2. per zorgvraag 1 uur vrij.
  9. Indien tijdens een bereikbaarheidsdienst tussen 00.00 uur en 08.00 uur er 3 of meer zorgvragen plaatsvinden dan wordt deze dienst voor zover het rusttijden, pauzes en vergoedingen betreft, beschouwd als een nachtdienst.
 • Op 24 december en 31 december zal de dagdienst eindigen op 16.00 uur en zal op dit tijdstip vanaf 16.00 uur, voor zover van toepassing, de dienstregeling voor de feestdagen ingaan.

 • Aan een werknemer van 55 jaar en ouder kan slechts met diens instemming een nachtdienst of een bereikbaarheidsdienst gedurende de uren van 00.00 tot 08.00 worden opgedragen.

 • De arbeid van een zwangere werknemer wordt zodanig ingericht, dat rekening wordt gehouden met haar specifieke omstandigheden. De zwangere werknemer kan niet verplicht worden arbeid te verrichten in nachtdienst, tenzij de werkgever aannemelijk maakt dat dit redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan worden. De zwangere werknemer heeft het recht arbeid te verrichten in een bestendig en regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon.

 • De vergoedingen zoals genoemd in de artikelen 14 en 22 tot en met 26 worden hieronder compact weergegeven. Deze vergoedingen zijn ingegaan per 1 april 2007 en hebben geen betrekking op de overgangsregelingen zoals genoemd in de artikelen 22, 23 en 24. De vergoeding voor de bereikbaarheidsdienst is per 1 juli 2008 geüniformeerd.

  Vergoedingen werkdagen, zon- en feestdagen voor             dag/avond/nachtdienst in de apotheek:

    08.00u-18.00 uur 18.00u-24.00 uur 00.00u-08.00 uur
  maandag 100% 125% 150%
  dinsdag 100% 125% 150%
  woensdag 100% 125% 150%
  donderdag 100% 125% 150%
  vrijdag 100% 125% 150%
  zaterdag 100% 125% 150%
  zondag 150% 150% 150%
  feestdagen 150% 150% 150%

  Vergoeding bereikbaarheidsdienst (thuis):

    Thuis Per oproep
  maandag t/m zondag 00.00 – 24.00 uur 25% 1 uur

  Overwerkvergoeding:
  De vergoeding in de vorm van een toeslag van 25% op het uurloon.

  Registratiekosten:
  De registratiekosten voor de Kwaliteitsregistratie en Accreditatie beroepsoefenaren in de Zorg (KABIZ) worden via de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) vergoed. De werkgever dient hiervoor een declaratie in.

  Vergoeding werkoverleg:
  Het werkoverleg zal zo mogelijk tijdens de normale diensttijd dienen plaats te vinden. Indien dit niet mogelijk is en het werkoverleg vindt plaats buiten de normale diensttijd, dan zullen de hiervoor benodigde uren voor de eerste vier vergaderingen van het werkoverleg per jaar vergoed worden in vrije tijd waarbij één uur werkoverleg één uur vrije tijd is. De meerdere vergaderingen van het werkoverleg worden vergoed met 100% van het uurloon.

Benieuwd naar hoe het zit met de feestdagcompensatie, bijvoorbeeld als je op Paasmaandag normaal gesproken zou moeten werken? Bekijk dan de pagina Feestdagcompensatie