Verzuimmanagement

Ziekteverzuim brengt veel kosten met zich mee en kan er zelfs voor zorgen dat je organisatie ontwricht, met als resultaat nog meer uitval. 

Als apotheker en leidinggevende heb je te kampen met steeds mondigere patiënten, hogere werkdruk en stijgend verzuim. Juist door tijdig en preventief in te spelen op verzuim, de juiste begeleiding te bieden en daarnaast te voldoen aan wet- en regelgeving, kan je je als werkgever significante kosten besparen. Geen situatie is hetzelfde, dit maakt verzuimbegeleiding complex. 

Leidinggevenden en werknemers hebben een proactieve rol bij ziekteverlof. Dit vraagt om in gesprek te zijn met elkaar, zoeken naar mogelijkheden en oplossingen voor de inzetbaarheid van de medewerker. 

Wet verbetering Poortwachter 
Ziek zijn is voor niemand prettig. Voor de werknemer niet, maar ook niet voor de werkgever. Nog vervelender wordt het als een werknemer door ziekte een tijdje  uit de roulatie is of zelfs langdurig arbeidsongeschikt raakt. De Wet Verbetering Poortwachter regelt langdurig verzuim door ziekte.  

Gezamenlijke inspanning 
Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of bedrijfsarts inspannen om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, al dan niet in aangepaste vorm. 

Verplichtingen 
Werkgevers en werknemers hebben een aantal verplichtingen, die al beginnen in de eerste week van de ziekmelding. 

Wet verbetering Poortwachter:

Dag 1 Eerste ziektedag: ziekmelding werknemer bij leidinggevende/ HR
Week 1 - 2 Werkgever meldt ziekmelding binnen een week bij arbodienst en bespreekt met de medewerker de afspraken over inzetbaarheid
Week 2 - 4 Afspraak werknemer bij arboarts/bedrijfsarts
Week 1 – 6 Contact tussen leidinggevende en medewerker
Week 4 Voorbereiding gesprek bedrijfsarts of arboarts
Week 6 Bedrijfsarts of arboarts: probleemanalyse
Week 8 Leidinggevende en werknemer: plan van aanpak
Week 9 - 45  Monitoren van plan van aanpak d.m.v. dialoog/ overleg tussen leidinggevende en medewerker en eventueel bedrijfsarts of arboarts
Week 42 Ziekmelding bij UWV
Week 46 - 52 Eerstejaarsevaluatie
Week 53 - 92 Monitoren van plan van aanpak d.m.v. dialoog/ overleg tussen leidinggevende en medewerker en eventueel bedrijfsarts of arboarts
Voortzetting re-integratie eerste spoor maar wellicht ook opstarten tweede spoor?
Week 87 Aanvraag WIA met rond week 85 invullen re-integratieverslag
Week 92 - 104 Beoordeling en keuring WIA (indienen re-integratieverslag door werkgever bij UWV)
Na 104 weken Uitstel WIA-beoordeling, WIA of loonsanctie derde ziektejaar

Tijdens het ziekteproces is het belangrijk dat werkgever en werknemer samen regelmatig de re-integratie doornemen. Bespreek wat je verwacht van elkaar tijdens de ziekteperiode en wat de mogelijkheden zijn: de arbodienst/arboarts begeleidt hierin en geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor de medewerker. De leidinggevende heeft regelmatig overleg met de medewerker tijdens de re-integratie.

Wil je meer weten over de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de huidige en toekomstige knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, kijk dan in de arbeidsmarktonderzoek en sectoranalyse. 
 
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met onze Servicedesk.