Cao

Binnenkort ga ik verhuizen, heb ik dan recht op betaald verlof?

Je hebt recht op buitengewoon verlof voor bijvoorbeeld een verhuizing of een huwelijksjubileum. Voorwaarde is echter wel, dat de dag waarop de verhuizing plaatsvindt of bijvoorbeeld het jubileum valt, daadwerkelijk jouw werkdag is. Op die specifieke dag heb je dan recht op buitengewoon verlof.

Meer informatie? Zie artikel 32 (buitengewoon verlof) van de Cao Apotheken.

Heb ik recht op feestdagcompensatie? Ik werk 24 uur, op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Voor alle dagen die in de CAO zijn aangemerkt als feestdag ontvang je feestdagcompensatie, ongeacht of het jouw werkdag is (van maandag t/m vrijdag). Zou je een contract hebben van 36 uur,  dan krijg je 7,2 uur compensatie per feestdag.  Bij jouw contract van 24 uur heb je recht op 4,8 uur compensatie per feestdag.

Meer informatie? Zie artikel 19 (jaarurensysteem en vakantie) van de Cao Apotheken.

Heb ik recht op verlof als ik tijdens werktijd een afspraak heb bij de huisarts?

Ja, bij noodzakelijk medische behandeling, gedurende de daarvoor benodigde tijd, indien de werknemer de daarvoor dichtstbijzijnde hulpverlener heeft geconsulteerd. Dit geldt ook voor een afspraak in het ziekenhuis of bij de fysiotherapeut. Parttime werknemer dient zoveel mogelijk in eigen tijd de medische behandeling te ondergaan.

Meer informatie? Zie artikel 32 (buitengewoon verlof) van de Cao Apotheken.

Hoeveel dagen verlof krijg ik als een familielid komt te overlijden?

Dat ligt eraan of je familielid tot de eerste graad of tweede graad* behoort:
- eerste graad: je hebt recht op verlof van de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie als er iemand overlijdt uit de eerste graad.
- tweede graad: je hebt recht op 1 dag of 3 dagen als je belast bent met het regelen van de begrafenis/crematie als er iemand overlijdt uit de tweede graad.

* In artikel 32 van de Cao Apotheken wordt uitgebeeld welke familieleden binnen de eerste en welke in de tweede graad vallen.

Meer informatie? Zie artikel 32 (buitengewoon verlof) van de Cao Apotheken.

Hoeveel tijdelijke contracten kan mijn werkgever mij aanbieden?

Vanaf 1 januari 2015 kan een werkgever je maximaal 3 keer een contract aanbieden binnen een periode van 24 maanden, daarna moet de werkgever je een contract voor onbepaalde tijd aanbieden of de werkrelatie beëindigen.

Als je geen vast contract krijgt na 3 tijdelijke contracten binnen de termijn van 24 maanden, moet er een periode van 6 maanden tussen zitten, voordat je weer een contract kan krijgen in deze apotheek.

Meer informatie? Kijk dan op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/wanneer-verandert-mijn-tijdelijke-arbeidscontract-in-een-vast-contract.html

Ik ben al geruime tijd ziek. Hoeveel vakantie-uren bouw ik op tijdens mijn ziekte?

Als je volledig ziek bent of deels (partieel) ziek bent, bouw je volledige vakantie op. Als je (na overleg met je werkgever) vakantie-uren opneemt tijdens je ziekte, worden deze ook volledig afgeschreven. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen (deels) ziek zijn of niet-ziek zijn.

Meer informatie over vakantiedagen? Kijk dan op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie/vakantiedagen-en-vakantiegeld

Ik ben zwanger. Wat gebeurt er met mijn zwangerschapsverlof als mijn kindje later wordt geboren?

Je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren samen altijd minstens 16 weken. Je hebt recht op zwangerschapsverlof vanaf 6 tot 4 weken voor de dag van de uitgerekende bevallingsdatum. Dit verlof duurt tot en met de dag van de bevalling. Je hebt recht op minstens 10 weken bevallingsverlof. Ook als je baby later wordt geboren dan de uitgerekende bevallingsdatum. Je zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren dan langer dan 16 weken. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling.

Meer informatie? Kijk dan op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie


 

Ik heb via mijn werkgever een abonnement op e-learningcursussen. Krijg ik een vergoeding voor de tijd die ik per cursus besteed?

Ja, voor een e-learning cursus met SANA-accreditatie worden de vastgestelde studiebelastingsuren vergoed. Deze uren moet je werkgever uitbetalen.

Meer informatie? Zie bijlage bij artikel 38 (uitvoeringsregeling studiekosten),  van de Cao Apotheken.

Mijn moeder is plotseling ziek geworden en ze staat er alleen voor. Heb ik recht op verlof?

Je hebt recht op zorgverlof bij ziekte van familie (echtgenoot/echtgenote, bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad**, pleegkinderen en pleegouders), als jouw persoonlijke aanwezigheid vereist is en je op de betreffende dag arbeid zou verrichten.

** In artikel 32 van de Cao Apotheken wordt uitgebeeld welke familieleden binnen de eerste en welke in de tweede graad vallen.

Meer informatie? Zie artikel 33 (zorgverlof) van de Cao Apotheken.

Mijn vakantiedagen van dit jaar heb ik niet allemaal opgenomen. Komen ze nu te vervallen aan het einde van dit jaar?

Per jaar krijg je wettelijke vakantie-uren, dat is 4x je contracturen. Het is de bedoeling dat je deze in datzelfde jaar opneemt. Lukt dat niet, dan heb je daarna nog 6 maanden de tijd om deze op te nemen daarna komen deze te vervallen. Uitzondering op het koment te vervallen van de vakantiedagen is als je rederlijker wijs niet in staat bent geweest ze op te nemen. Van dat laatste is alleen sprake als je langdurig volledig arbeidsongeschikt bent geweest zonder re-integratieverplichting. Ben je langdurig ziek maar wel in staat is om minimum vakantie op te nemen (wat het geval is als re-integratieverplichtingen zijn opgelegd) en je ziet daarvan af, dan komen de niet opgenomen vakantiedagen te vervallen tenzij je hier met je werkgever andere afspraken over hebt gemaakt. Meer informatie? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie

Mijn werkgever wil mijn werktijden aanpassen, kan dat zomaar?

Je werkgever mag het werkrooster (en dus ook werktijden) aanpassen. Je werkgever moet dit wel in overleg met jou doen en rekening houden met jouw eventuele zorgtaken. Een aanpassing in het werkrooster moet 28 dagen van te voren bekend te zijn.

Meer informatie? Zie artikel 16 (jaarurensysteem en rooster) van de Cao Apotheken.

Twee keer per jaar volg ik een klassikale cursus. Krijg ik een vergoeding voor de tijd die ik per cursus besteed?

Bij een cursus op locatie krijgt je alleen de uren op locatie vergoed. Huiswerk- en voorbereidingstijd worden niet vergoed. De uren voor een cursus op locatie moet je werkgever uitbetalen.

Meer informatie? Zie bijlage bij artikel 38 (uitvoeringsregeling studiekosten), van de Cao Apotheken.

Wat is ouderschapsverlof precies en wanneer heb je recht op ouderschapsverlof?

Met ouderschapsverlof kan je tijdelijk minder werken om meer tijd te besteden aan je kind(eren). Het recht op ouderschapsverlof geldt voor beide ouders.

Je kunt ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Je kunt voor elk kind apart ouderschapsverlof opnemen. Heb je een tweeling? Dan heb je recht op 2 keer ouderschapsverlof. Je kunt ook ouderschapsverlof krijgen voor je adoptiekind, pleegkind of stiefkind. Het kind moet wel bij je wonen. Je hebt recht op 26 weken ouderschapsverlof. Je vraagt ouderschapsverlof ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij je werkgever.

Meer informatie? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie/ouderschapsverlof

Wat wordt bedoeld met 'vakantie wettelijk oud'?

Als je vakantie-uren over hebt van afgelopen jaar, dan kan je deze meenemen naar het nieuwe jaar. Deze uren moet je dan voor 1 juli van het nieuwe jaar opnemen. Deze uren, die dus nog van het jaar ervoor zijn, worden vaak ‘vakantie wettelijk oud’ genoemd. 

Meer informatie? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verlof-en-vakantie

Meer vragen

Uren in Balans (UiB)

Waar vind ik veelgestelde vragen over Uren in Balans?

Voor alle vragen over het urenregistratieprogramma Uren in Balans verwijzen we je graag naar https://nieuw.ureninbalans.nl/.

Meer vragen

Apotheekwerk

Waar vind ik veelgestelde vragen over Apotheekwerk?

Voor alle vragen over Apotheekwerk, de vacaturebank voor de apotheekbranche, verwijzen we je graag naar http://www.apotheekwerk.nl/voor-werkgevers/veelgestelde-vragen (voor werkgevers) of http://www.apotheekwerk.nl/voor-werkzoekenden/veelgestelde-vragen (voor werknemers).

Meer vragen

Jaarurensysteem

Waarom is het Jaarurensysteem ingevoerd?

Het Kwartaalurensysteem, dat voor 1 januari 2014 gehanteerd werd, werd door gebruikers ervaren als onnodig ingewikkeld en niet gebruiksvriendelijk.  Cao-partijen hebben daarom gezocht naar een eenvoudiger systeem met minder regels en elementen, en meer flexibiliteit om uren te compenseren. Het Jaarurensysteem dus!

Hoe werkt het Jaarurensysteem precies? En wat zijn de voordelen voor werknemers en werkgevers ten opzichte van het Kwartaalurensysteem? Je ziet en hoort het in deze video:

Wat houdt het Jaarurensysteem precies in?

Het Jaarurensysteem gaat er van uit dat je een vastgesteld aantal uren per jaar werkt in plaats van een aantal uren per kwartaal zoals nu het geval is. Voor werknemers met een fulltime dienstverband is deze norm vastgesteld op 1.878 bruto uur per jaar, bij een parttime dienstverband wordt het aantal uren naar rato berekend. Het aantal uren dat je daadwerkelijk werkt is de netto-arbeidsduur. Je hebt dus een heel jaar (1 januari t/m 31 december) om de netto arbeidsduur ook daadwerkelijk te werken. Pas aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt.

Meer gewerkt?

Blijkt dat je meer gewerkt hebt dan je netto arbeidsduur, dan is het de bedoeling dat deze uren in het daarop volgende half jaar (1 januari t/m 1 juli) worden uitgeroosterd. Als deze extra uren niet worden uitgeroosterd in het eerstvolgende halfjaar dan moeten ze worden uitbetaald met een toeslag van 25% per 1 juli.

Uitzondering

Het is mogelijk voor een werkgever en werknemer om overeen te komen om extra gewerkte uren al eerder dan 1 juli van het daaropvolgende jaar uit te keren in geld. Deze uitbetaling inclusief de toeslag van 25% kan plaatsvinden aan het einde van het kalenderjaar waarin meer gewerkt is, of op elk willekeurig moment in het eerste half jaar volgend op het jaar van inroostering. Deze uitzondering is dus alleen mogelijk als dit wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer.

Minder gewerkt?

Blijkt dat je te weinig uren hebt gewerkt, dan blijven deze minuren staan of kan de werkgever ze in het daarop volgende jaar inroosteren. Verrekening van minuren vindt alleen plaats bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Wat is netto arbeidsduur?

De netto arbeidsduur is de bruto arbeidsduur – vakantieuren – betaald verlof – feest- en gedenkdaguren. Het aantal uren dat je inroostert is de netto arbeidsduur + de vakantie-uren.

Waarom moet ik de netto arbeidsduur plus de vakantie-uren inroosteren?

De netto arbeidsduur is het aantal uur op jaarbasis dat je daadwerkelijk moet werken. Rooster je alleen deze uren in, dan heeft de medewerker geen mogelijkheid meer om vakantie op te nemen. Vandaar dat de netto arbeidsduur plus de vakantie-uren moeten worden ingeroosterd.

De bruto arbeidsduur is vastgesteld op 1.878 uur. Waarop is dit gebaseerd?

De bruto-arbeidsduur per jaar wordt bepaald op basis van de 36-urige werkweek die de Cao Apotheken kent. Het is gebaseerd op het langjarig gemiddelde van een 36-urige werkweek, inclusief schrikkeljaren. In de praktijk zijn schrikkeldagen immers gewone werkdagen. Op basis van een langjarig gemiddelde bestaat een jaar door de schrikkeldag niet uit 365 dagen maar uit 365,25 dagen (gemiddeld 0,25 extra per jaar van één extra dag in de vier jaar). Dat betekent dat een jaar afgerond gemiddeld 52,17 weken telt (365,25 dagen gedeeld door 7 dagen per week). Gemiddeld 52,17 weken maal 36 uur per week geeft het totaal van 1.878 uur per jaar.

Is de feestdagencompensatie in het Jaarurensysteem gehandhaafd?

De feestdagcompensatie zien cao-partijen nog steeds als de meest eerlijke manier om het feestdagenverlof aan werknemers toe te kennen. Iedere medewerker, ook de langdurige zieke medewerker, heeft dan nog steeds, naar rato van de bruto arbeidsduur, recht op feestdagcompensatie.

Heeft werken met het Jaarurensysteem gevolgen voor het salaris?

Het werken met het Jaarurensysteem heeft geen gevolgen voor het salaris. Ook wanneer de werkgever en werknemer overeenkomen dat de medewerker periodes meer werkt dan andere periodes ontvangt de medewerker een vast maandloon. Dit maandloon is gebaseerd op het gemiddeld aantal te werken uren per maand (het aantal te werken uren per jaar gedeeld door 12). Doordat het maandloon gelijk blijft, treden er geen wijzigingen op ten aanzien van het pensioen, de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering.

Wat zijn de voordelen van het Jaarurensysteem ten opzichte van het oude kwartaalurensysteem?

Het Jaarurensysteem heeft minder regels en ingewikkelde elementen dan het huidige Kwartaalurensysteem, daardoor is het eenvoudiger en gebruikersvriendelijker.

Zo werkt het Jaarurensysteem bijvoorbeeld niet met een bandbreedte. Dit was een ingewikkeld element in het Kwartaalurensysteem. Je hebt nu gedurende het roosterjaar tijd om te compenseren, maar ook nog een half jaar na het jaar van inroostering. Dit biedt meer flexibiliteit dan het Kwartaalurensysteem.

Er is geen kwartaalafsluiting meer. Voor werkgevers betekent dit dat er nog maar één uitbetaalmoment per jaar is in plaats van vier. Werknemers krijgen langer de kans om meer gewerkte uren op te nemen in tijd.

Bij het Jaarurensysteem loopt het kalenderjaar synchroon met een jaar in het systeem. Voor zowel werkgever als werknemer maakt dit het interpreteren en begrijpen van het saldo gewerkte en opgenomen uren een stuk overzichtelijker.

Uitgangspunt bij het Jaarurensysteem is flexibiliteit voor werkgevers en werknemers. Zij kunnen nu zelf per jaar bepalen welke roosterperiode (minimaal een maand) zij hanteren. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg worden afgesproken.

Is Uren in Balans (UiB) aangepast aan het nieuwe Jaarurensysteem?

Het plannings- en urenregistratieprogramma Uren in Balans is aangepast zodat het volgens de nieuwe Cao Apotheken inclusief het Jaarurensysteem rekent en werkt.

Moesten de arbeidsovereenkomsten opnieuw opgesteld worden nadat het Jaarurensysteem van kracht werd?

Omdat de medewerkers aan de cao gebonden zijn (de Cao Apotheken is algemeen verbindend) en daarin is opgenomen dat de arbeidsduur vanaf 1 januari 2014 1.878 uur per jaar is op basis van een fulltime dienstverband, is het niet strikt noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst te wijzigen.

Wat betekende de switch van Kwartaalurensysteem naar Jaarurensysteem voor werkgevers?

Voor de werkgever betekent de invoering van het Jaarurensysteem dat hij zijn urenregistratie en werkroosters op een eenvoudiger en gebruiksvriendelijke manier kan realiseren. Het biedt hem meer flexibiliteit en het kost minder tijd omdat het systeem helder en minder complex is. Er is voor hem nu maar maximaal 1 betaalmoment per jaar in plaats van vier, hij kan zelf bepalen over welke periode hij een rooster opstelt en heeft anderhalf jaar de tijd om ervoor te zorgen dat medewerkers te veel of te weinig gewerkte uren compenseren.
Voor zowel werkgevers als werknemers geldt dat het Jaarurensysteem beter aangesloten kan worden bij de wensen en situatie in de apotheek.

Wat betekende de switch van Kwartaalurensysteem naar Jaarurensysteem voor werknemers?

Voor werknemers betekent de overstap naar een jaarurensysteem dat zij langer de kans krijgen om de meer gewerkte uren te compenseren in tijd. Omdat het systeem over een jaar loopt, het niet meer met een bandbreedte werkt en gelijk loopt met het kalenderjaar is het overzichtelijk en helder.

Voor zowel werkgevers als werknemers geldt dat het Jaarurensysteem beter aangesloten kan worden bij de wensen en situatie in de apotheek.

Is werken met het Jaarurensysteem verplicht?

Het werken met het Jaarurensysteem is opgenomen in de Cao Apotheken. Deze cao is algemeen verbindend verklaard en daarmee dienen alle onder de Cao Apotheken vallende apotheken deze cao te volgen inclusief dus het werken volgens het Jaarurensysteem.

Stel dat ik het teveel aan gewerkte uren niet heb kunnen compenseren i.v.m. te hoge werkdruk, mag ik de uren dan toevoegen aan mijn vakantie-uren i.p.v. laten uitbetalen?

In het eerste half jaar volgend op het jaar van inroostering kunnen de teveel gewerkte uren worden uitgeroosterd en worden hiermee dus in tijd gecompenseerd. Toevoegen aan de vakantieuren is niet mogelijk. Als er een half jaar na het jaar van inroostering nog extra gewerkte uren ‘over’ zijn, dan worden ze te allen tijde uitbetaald met een toeslag van 25%.

Het bepalen van de roosterperiode, hoe gaat dit in zijn werk en waar moet je rekening mee houden?

Bij het Jaarurensysteem kunnen apotheken zelf bepalen welke roosterperiode ze hanteren. In principe wordt de roosterperiode in overleg tussen de werknemer en werkgever bepaald. De roosterperiode moet minimaal één maand beslaan en een opgesteld rooster moet 28 dagen voordat het rooster ingaat door de werkgever aan de werknemers worden medegedeeld.

Als je door de feestdagenvergoeding in de min komt te staan mag je deze uren dan compenseren met vakantie-uren?

De Cao Apotheken biedt hier geen ruimte voor. Compensatie voor minuren kan alleen middels het extra inroosteren van uren.

Meer vragen

Drillster

Ik ben mijn wachtwoord kwijt. En nu?

Ga naar www.drillster.com en kies voor inloggen. Vul daar je mailadres in en klik op wachtwoord vergeten. Je krijgt dan direct een mail waarmee je een nieuw wachtwoord kunt aanmaken zodat je weer toegang hebt tot jouw drills.

Ik had eerst 100% kennisniveau en nu nog maar 89%! Hoe kan dat?

Als je niet oefent, zakt je kennisniveau. Geen probleem, door het beantwoorden van vragen stijgt je kennisniveau weer.

Ik heb mij aangemeld voor een cursus met drill. Hoe nu verder?

Wanneer je bij ons een cursus (klassikaal of individueel) volgt, krijg je van ons toegang tot de bij de cursus behorende drill. In de mail die je daarover krijgt, staat een linkje waarmee je direct toegang krijgt tot Drillster. De eerste keer dat je op deze website komt maak je een wachtwoord aan. Je kunt nu inloggen en beginnen met je drill.

Kan ik Drillster op mijn smartphone of tablet gebruiken?

Ja, Drillster beschikt over een gratis app voor iOS (iPhone en iPad) en Android (smartphones en tablets). Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om Drillster in een browser op een smartphone of tablet te gebruiken.

Moet ik in één keer alle vragen doornemen?

Liever niet. Je kunt uiteraard kiezen om dat wel te doen, maar vanuit het leren gezien, adviseren we je om elke keer wat vragen te beantwoorden en zo gedurende de eerste maand jouw kennis op het gewenste kennisniveau te brengen. We noemen dit micro-leren. 

Waarom gebruikt de SBA Drillster?

Nieuwe kennis onthoud je beter als je er vaak en op een leuke manier mee oefent. Drillster is zo’n leuke manier. Je kunt oefenen waar, wanneer en zo lang je wilt. Je kunt het beste regelmatig een paar vragen maken en zo per keer je kennisniveau verhogen, dan blijft het beter hangen. Je krijgt van Drillster een mail om je eraan te herinneren dat het weer tijd is je kennis op te frissen.

Waarom krijg ik na het behalen van mijn certificaat nog steeds meldingen van Drillster?

Je krijgt van ons een bonus. De eerste maand heb je Drillster gebruikt om jouw kennis op het gewenste kennisniveau te krijgen. De 3 maanden daarna behoud je toegang tot jouw drill. Hier hoef je geen gebruik van te maken. Wij adviseren natuurlijk om het wel te doen. Zo zorg je immers er voor dat jouw (nieuwe) kennis op peil blijft en je het steeds beter actief kunt toepassen in de dagelijkse praktijk!

Waarom moet ik een kennisniveau halen van 90% of meer?

Door te streven naar een kennisniveau van 90% of meer weet je zeker dat je alle nieuwe kennis paraat hebt. Hierdoor ben jij goed in staat om je nieuwe kennis actief te gebruiken in een gesprek met een cliënt. En dat is wat jij en wij als SBA graag willen bereiken met cursussen.

Wanneer krijg ik mijn certificaat?

Je krijgt je certificaat wanneer je een maand lang gewerkt hebt met Drillster en je kennisniveau minimaal 90% is.

 

De periode van een maand gaat in nadat je:
1. Gestart bent met je individuele cursus (E-boek en/of drill) en/of
2. Je een klassikale bijeenkomst hebt gehad van een blended cursus (E-boek, bijeenkomst en drill)

Wanneer moet ik Drillster gebruiken?

Wanneer je een cursus van de SBA volgt die gebruik maakt van een drill, moet je Drillster gaan gebruiken. Je kunt vragen beantwoorden waar en wanneer je maar wilt. Het enige dat je nodig hebt is internet en een computer, tablet of smartphone.

Wat is Drillster?

Drillster is een slim online leersysteem. Met Drillster leer je door vragen te beantwoorden. Je krijgt direct feedback. Drillster leert van de antwoorden die je gegeven hebt en onthoudt welke stof jij lastig vindt. Vragen die je goed beantwoord hebt worden minder vaak herhaald dan vragen die je lastig vindt. Op die manier leer je alleen wat je echt nodig hebt. En het systeem (het algoritme) berekent ook wanneer je kersverse kennis dreigt weg te zakken. Het stuurt je dan een melding zodat je op tijd kan bijspijkeren. Je leert efficiënt, op jouw persoon afgestemd en je onderhoudt je kennis.

Meer vragen