Menu
Hoofdstuk 4

Stage

Artikel 10 en 11

  • Werkgever sluit met iedere stagiair een stageovereenkomst. De overeenkomst is opgenomen in bijlage 5. De Cao Apotheken is niet van toepassing op de stageovereenkomst, behoudens het geval dat uitdrukkelijk is opgenomen dat de Cao Apotheken wel van toepassing is.

  • Aan de stagiair welke in het kader van de Beroeps Opleidende Leerweg stage loopt in de apotheek wordt een stagevergoeding toegekend. De stagevergoeding is een dagvergoeding en komt per 30 april 2019 overeen met:

    • een vergoeding van € 12,50 bruto per dag tijdens het eerste stagejaar;
    • een vergoeding van € 15,- bruto per dag tijdens het tweede stagejaar;
    • een vergoeding van € 20,-- bruto per dag tijdens het derde stagejaar.

    Alleen ten gunste van de stagiair mag er van artikel 11 worden afgeweken.