Menu
Hoofdstuk 9

Overgangsbepaling en duur Cao

Artikel 44 en 45

 • Bestaande rechtens geldende salarissen en andere arbeidsvoorwaarden, die voor de werknemer gunstiger zijn dan het bepaalde in deze overeenkomst, blijven ongewijzigd.

  1. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 mei 2019 en duurt tot en met 30 juni 2021.
  2. Deze overeenkomst loopt op 30 juni 2021 van rechtswege af, zonder dat een opzegging van  (één der) partijen vereist is.
  3. Na het eindigen van deze overeenkomst blijven partijen aan haar voorschriften onderworpen ten aanzien van de feiten die tijdens haar duur hebben plaatsgevonden.
  4. Partijen kunnen overeenkomen deze Cao tijdens de duur te wijzigen.

   VZA drs. F.B.J.M. Offermann
   ASKA drs. B.E. Tolhuisen
   FNV Zorg en Welzijn M. C. Hoogenhout
   CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief A.W. Spieseke