Kwalificatiedossier Apothekersassistent

Het kwalificatiedossier (KD) beschrijft de eisen waaraan de beginnend beroepsbeoefenaar moet voldoen om zijn diploma te behalen. Het KD vormt de basis voor het mbo-onderwijs. Op basis van de hierin beschreven diplomaeisen, maken scholen hun onderwijsprogramma. Het basisdeel van het KD wordt gevormd door beroepsspecifieke en generieke onderdelen. De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd zoals Nederlandse taal, rekenen, Engels en loopbaan en burgerschap. Daarnaast zijn er generieke en beroepsspecifieke keuzedelen die een verdieping of verbreding leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding op een vervolgopleiding.

Voor de kwalificatiestructuur gelden criteria, die zijn vastgelegd in het toetsingskader van het ministerie van OCW. In de Sectorkamer zorg, welzijn en sport van SBB worden afspraken gemaakt over de kwalificatiestructuur. De Sectorkamer laten zich adviseren door het Marktsegment AG (Assisterenden Gezondheidszorg) waarin de SBA de voorzittersrol vervult. De ontwikkeling en herziening van het kwalificatiedossier vraagt om brondocumenten met actuele beroepeninformatie. De SBA levert deze informatie aan SBB in de vorm van een Beroepscompetentieprofiel dat elke vijf jaar wordt herzien.

Deze vier beroepsspecifieke keuzedelen zijn gekoppeld aan het KD Apothekersassistent:

  1. Specifieke doelgroepen voor de apothekersassistent
  2. Geneesmiddelen bereiden en aseptisch handelen (OCW erkend certificaat)
  3. Intra- en transmurale zorg (OCW erkend certificaat)
  4. Eerstelijns- en ketenzorg