Menu

De gesprekkencyclus volgens de Cao

De Cao apotheken kent een vrij gedetailleerde beschrijving van een gesprekkencyclus, een systeem van functionerings- en boordelingsgesprekken. De informatie daarover staat verspreid over verschillende documenten.  We maken je graag even wegwijs in de informatie én de alternatieven.

Alle informatie over de gesprekkencyclus volgens de Cao is te vinden in:

 • Artikel 6, lid 4 van de Cao Apotheken
 • Bijlage 10 bij de Cao Apotheken (het beoordelingsprotocol)
 • Bijlage 12 van de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken

De Cao Apotheken kent drie mogelijkheden voor het voeren van (functionerings- en beoordelings)gesprekken:

 1. Er is geen structurele gesprekkencyclus. De werkgever is vrij om regelmatig gesprekken met individuele medewerkers te voeren en hiervan een verslag maken voor het personeelsdossier. Ook de medewerker kan om zo’n gesprek vragen. Hoe vaak je gesprekken plant, waarover je met elkaar spreekt en of er een verslag van het gesprek wordt gemaakt, kan voor elke apotheek en zelfs voor elke medewerker anders zijn.
 2. De apotheek gebruikt een eigen gesprekkencyclus, die voor alle medewerkers op dezelfde manier wordt toegepast. Er zijn dan (meer of minder gedetailleerde) afspraken over de frequentie van de functioneringsgesprekken, de onderwerpen die aan bod komen, wie het initiatief tot een gesprek kan nemen, en over de manier waarop er een verslag wordt gemaakt voor het personeelsdossier.
 3. De werkgever kiest er voor de gestructureerde gesprekkencyclus uit te voeren zoals die is beschreven in de Cao Apotheken. Alleen bij deze optie kan de uitslag van de beoordeling de basis zijn voor het wel of niet toekennen van een salarisperiodiek. Het komt dan in de plaats van het systeem van automatische, jaarlijkse toekenning van salarisperiodieken. In dat geval moet de werkgever de gesprekkencyclus inrichten zoals beschreven in het beoordelingsprotocol in bijlage 10 van de Cao Apotheken.

De keuze voor mogelijkheid B of C kan de werkgever alleen in overleg met de medewerkers maken. Afhankelijk van de situatie in de apotheek, is dit een onderwerp dat besproken moet worden met de OR, de PVT of in een personeelsvergadering.

De belangrijkste kenmerken van het beoordelingsprotocol in de Cao (optie C), zijn:

 • De cyclus bestaat uit één beoordelingsgesprek per jaar en tenminste één functioneringsgesprek (of meer als daar behoefte aan is)
 • De beoordeling wordt uitgedrukt in een vijfpuntsschaal (slecht, onvoldoende, voldoende, goed, uitstekend)
 • Het beoordelingsgesprek vindt plaats in het eerste kwartaal van het kalenderjaar, het functioneringsgesprek maximaal negen maanden na het beoordelingsgesprek
 • Voor beide gesprekken wordt de medewerker tijdig uitgenodigd, zodat de medewerker het gesprek kan voorbereiden en onderwerpen kan aandragen om met elkaar te bespreken
 • Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt dat wordt toegevoegd aan het personeelsdossier
 • Voor zowel het beoordelingsgesprek als het functioneringsgesprek wordt een formulier gebruikt dat in de cao is opgenomen
 • De beoordeling kan gevolgen hebben voor het toekennen van salarisperiodieken. Als de werkgever hiervoor kiest (in overleg met OR, PVT of de personeelsvergadering), dan gaat dat op de manier zoals beschreven in het beoordelingsprotocol.
 • Er is een bezwaarcommissie Beoordelingen waarop de medewerker een beroep kan doen.
 • Voor de complete tekst van het beoordelingsprotocol, zie bijlage 10 van de Cao Apotheken.

De formulieren die horen bij deze gesprekkencyclus zijn te vinden in bijlage 12 van de Cao Arbeidsomstandigheden Apotheken. 

Kiest jouw apotheek voor mogelijkheid A of B, dan vind je elders op deze kennisbank suggesties voor het voeren van gesprekken met medewerkers over hun functioneren en ontwikkeling. De pagina “Een goed gesprek over werk” kun je hiervoor als startpagina gebruiken.