Cao Apotheken 2021 - 2024 gepubliceerd

09-06-2022
Cao Apotheken 2021 - 2024 gepubliceerd

De nieuwe cao Apotheken is vanaf vandaag beschikbaar op de website van SBA. De sociale partners, ASKA, WZOA, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn, kwamen deze cao overeen met onder andere de volgende afspraken:

  • De cao Apotheken heeft een looptijd van drie jaar en geldt tot 1 juli 2024. 
  • De salaristabellen van de cao Apotheken 2019-2021 worden per 1 juli 2022 en per 1 juli 2023 structureel verhoogd met 2,5 %. 
  • In december 2022 ontvangen alle werknemers die onder de werkingssfeer van de cao Apotheken vallen ieder een eenmalige uitkering van € 300,- bruto. De uitkering zal naar rato van het fulltime/parttime dienstverband worden uitgekeerd (het parttime-percentage van de medewerker dat van toepassing is op de eerste dag van de maand van uitbetaling van de uitkering is bepalend). De uitkering maakt geen deel uit van het salaris, het pensioengevend salaris, de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag of enige andere arbeidsvoorwaardelijke grondslag. 
  • Ook zijn arbeidsvoorwaarden gewijzigd op het gebied van verlof en gelden er nieuwe regelingen voor het werken buiten reguliere werktijden. 
  • Partijen zijn overeengekomen dat na het afsluiten van de Cao Apotheken 2021-2024 er een onderzoek gaat plaatsvinden inzake de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers vallend onder deze cao. Partijen hebben zich gecommitteerd om met de uitkomsten van dit onderzoek afspraken te maken. 

 
Deze nieuwe cao is aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op dit moment loopt de procedure voor het Algemeen Verbindend Verklaren (AVV) van de cao. Dit houdt in dat, na goedkeuring van de AVV, alle bedrijven vallend onder de werkingssfeer de cao moeten toepassen. Door middel van de AVV willen cao-partijen borgen dat arbeidsvoorwaarden in de branche op een vergelijkbaar niveau blijven. Zodra hierover meer bekend is, volgt er nadere berichtgeving. 

De onderliggende webpagina’s worden zo spoedig mogelijk aangepast op de nieuwe cao. Lees hier de gehele nieuwe cao. Heb je na het lezen van deze nieuwe cao toch nog een vraag? Neem per email contact op met onze servicedesk.