Menu
Hoofdstuk 1

Algemene inleidende bepalingen

Inleiding, artikel 1 en 2

 • Deze Cao heeft het karakter van een standaard-Cao waarvan noch naar boven noch naar beneden kan worden afgeweken. De Cao kent daarbinnen minimum bepalingen, waarin expliciet is aangegeven dat en in hoeverre individuele werkgevers en werknemers hiervan mogen afwijken. 
  Omwille van de leesbaarheid worden werkgever en werknemer met ‘zij’ aangeduid.

 • Het in deze overeenkomst bepaalde is van toepassing op de werkgever en de werknemer zoals omschreven in artikel 2.

 • In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

  a. werkgever:
     1.
  iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een apotheek exploiteert, niet zijnde een ziekenhuisapotheek, een apotheek van rijk, provincie of gemeente, een apotheek van een apotheekhoudend huisarts of een apotheek gevestigd in een gezondheidscentrum, waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een stichting ter exploitatie van dat gezondheidscentrum, of waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een apotheek welke zowel gevestigd is en participeert in het gezondheidscentrum, ongeacht het gegeven of de apotheek al dan niet rechtstreeks in eigendom is van dat gezondheidscentrum, een en ander voorzover binnen de apotheek de totale bruto-omzet over een kalenderjaar voor 50% of meer wordt gegenereerd uit de verkoop van medicijnen op recept als bedoeld in de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet).

      2.
  iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een apotheek exploiteert, niet zijnde een ziekenhuisapotheek, een apotheek van rijk, provincie of gemeente, een apotheek van een apotheekhoudend huisarts of een apotheek gevestigd in een gezondheidscentrum, waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een stichting ter exploitatie van het gezondheidscentrum, of waarbij de werknemers rechtstreeks in loondienst zijn van een apotheek welke zowel gevestigd is en participeert in het gezondheidscentrum, ongeacht het gegeven of de apotheek al dan niet rechtstreeks in eigendom is van dat gezondheidscentrum, ongeacht de hoogte van de totale bruto-omzet over een kalenderjaar van de verkoop van medicijnen op recept als bedoeld in de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet) en waarop geen andere cao van toepassing is.    

  b. werknemer:
      1.
  zij die in dienst is van de in sub a genoemde werkgever en in het bezit is van een Nederlands getuigschrift of een daarmee gelijkgesteld diploma c.q. getuigschrift van apothekersassistent;

      2.
  zij die in dienst is van de in sub a genoemde werkgever en het hiervoor onder 1 genoemde getuigschrift of diploma niet bezit, met uitzondering van de werknemer,  die in het bezit is van het diploma van apotheker;

      3.
  zij die in dienst is bij een werkgever, die een drogisterijbedrijf uitoefent, zoals bedoeld in de Cao Drogisterijbranche en die de functie van apothekersassistent, als bedoeld in de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet) uitoefenen. 

  c. Stagiair:
  een stagiair loopt stage op basis van een schriftelijke stageovereenkomst. Een stagiair is geen werknemer in de zin van de Cao en wordt niet formatief ingezet.

  d. Vakantiekracht:
  scholier welke tijdens haar vakantie op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst is bij werkgever.

  e. Uitzendkracht:
  zij die op basis van een uitzendovereenkomst arbeid verricht bij de sub a genoemde werkgever.

  f. (openbare) apotheek:
  een lokaal of een samenhangend geheel van lokalen waarin geneesmiddelen worden bereid, ter hand worden gesteld en ten behoeve van terhandstelling in voorraad worden gehouden, dan wel alleen ter hand worden gesteld en daartoe in voorraad worden gehouden.

  g. ziekenhuisapotheek:
  een lokaal of samenhangend geheel van lokalen waarin ten behoeve van de in een ziekenhuis opgenomen patiënten geneesmiddelen worden bereid, ter hand worden gesteld en ten behoeve van terhandstelling in voorraad worden gehouden, dan wel alleen ter hand worden gesteld en daartoe in voorraad worden gehouden.   

  h. recept:
  een door een met naam en werkadres aangeduide beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 36, veertiende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG, Wet van 11 november 1993, Stb. 655)) dan wel een daartoe in een andere lidstaat bevoegde beroepsbeoefenaar, opgesteld document waarin aan een persoon of instantie als bedoeld in artikel 61, eerste lid van de Geneesmiddelenwet (Wet van 8 februari 2007, Stb. 93, ter vaststelling van een nieuwe Geneesmiddelenwet), een voorschrift wordt gegeven om een met zijn stofnaam of merknaam aangeduid geneesmiddel in de aangegeven hoeveelheid, sterkte en wijze van gebruik ter hand te stellen aan een te identificeren patiënt, en dat is ondertekend door de desbetreffende beroepsbeoefenaar dan wel, zonder te zijn ondertekend, met een zodanige code is beveiligd dat een daartoe bevoegde persoon of instantie de authenticiteit ervan kan vaststellen.

  i. werkdag:
  de dagen, met uitzondering van de zondag en de feestdagen van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

  j. werkweek:
  aantal werkdagen, waarop in een kalenderweek, gedurende de contractueel overeengekomen arbeidsuren, arbeid wordt verricht, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 1.

  k. normale dienst:
  de dagdienst op werkdagen van maandag tot en met zaterdag.

  l. bijzondere dienst:
  de dagdienst op zondag en daarmede gelijkgestelde dagen, de avond- en nachtdienst tijdens de normale openingsuren van de apotheek alsmede de bereikbaarheidsdienst. 

  m.dagdienst:
  de dienst op maandag tot en met zondag en de feestdagen tijdens de uren waarop de apotheek normaal is geopend, zijnde van 08.00 tot 18.00 uur. Met ingang van 1 april 2007 kan op maandag tot en met vrijdag de dagdienst uitgebreid worden van 18.00 uur – 20.00 uur.

  n. avonddienst:
  de dienst op maandag tot en met zaterdag, zondag en de feestdagen van 18.00 tot 24.00 uur waarop de apotheek normaal is geopend.

  o. nachtdienst:
  de aaneengesloten dienst op maandag tot en met zondag, waarin de uren tussen 00.00 en 8.00 uur geheel of gedeeltelijk zijn begrepen, uitgezonderd de vroege dienst die na 06.00 uur aanvangt. 

  p. zorgvraag:

  • elke aflevering al of niet op recept, met dien verstande dat meerdere afleveringen tegelijkertijd door een werknemer aan dezelfde persoon gedaan, als één zorgvraag worden beschouwd;
  • een telefonische mededeling van een arts die niet wordt gevolgd door een aflevering;
  • een telefonisch zorg gerelateerd inhoudelijk advies aan een patiënt dat niet gevolgd wordt door een aflevering.

  q. vakantiedag:
  een vrije dag, welke overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 lid 1 in de Cao Apotheken een opbouwwaarde van 7,2 uur vertegenwoordigt en welke wordt opgenomen voor het aantal uren, waarop men volgens rooster werkzaam is.

  r. feestdagen:
  nieuwjaarsdag, de beide paasdagen, Hemelvaartsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag in elk lustrumjaar (2020, et cetera) de beide pinksterdagen, de beide kerstdagen, kerstavond en oudejaarsavond van 16.00 tot 18.00 uur en andere als zodanig door de overheid aangewezen nationale feest- en gedenkdagen, alsmede de bijzondere feest- en gedenkdagen door de werkgever aangewezen.

  s. maandsalaris:
  het in de lid 1 en 3 tot en met 6 van artikel 6 vastgestelde salaris van de werknemer.

  t. uurloon:
  het voor de werknemer geldende maandsalaris, vermenigvuldigd met 12 en gedeeld door 52 maal het contractueel overeengekomen aantal arbeidsuren per week van de desbetreffende werknemer.

  u. bruto maandsalaris:
  het voor de werknemer geldende maandsalaris vermeerderd met de geldelijke vergoedingen voor bijzondere diensten doch exclusief de geldelijke overwerkvergoeding.

  v. jaarsalaris:
  som van de bruto maandsalarissen verstrekt in de maanden januari tot en met december van enig jaar verhoogd met de vakantietoeslag.

  w. relatiepartner:
  1. de geregistreerde partner
  dan wel
  2. degene met wie de werknemer ongehuwd samenleeft
  Van ongehuwd samenleven is sprake indien twee ongehuwde personen een gezamenlijke huishouding voeren met het oogmerk duurzaam samen te wonen, zulks met uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad.

  x. periodiek:
  dienstjaar zoals omschreven in artikel 9.

  y. aanloopstap:
  periodiek voorafgaand aan de functionele schaal.

  z. jeugdschaal:
  periodiek of periodieken voor jeugdigen in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar voorafgaand aan de functionele schaal.

  zz.Register van Gevestigd Apothekers:
  het door het Staatstoezicht op de volksgezondheid ingestelde register van gevestigde apothekers.